Oblasti poradenství

Evropské financování


Z pohledu evropského financování stojíme na počátku nejzásadnějšího období v historii. Masivní podporu ze strany Evropské unie na obnovu ekonomik po pandemii COVID-19 střídají zásadní změny v oblasti energetiky, zelené transformace, digitalizace a kybernetické bezpečnosti, kdy se téma energetické bezpečnosti a zajištění nezbytné soběstačnosti dostává z titulek novin do konkrétních programových dokumentů Evropské komise.

Nadcházející období bude v mnohem odlišné a bude vyžadovat daleko větší připravenost pro čerpání prostředků a zároveň soulad všech investičních záměrů s evropskými politikami. Významná část financí nebude navíc směřovat vůči členským státům ale přímo do soukromého sektoru a podnikům. Zároveň se jedná pravděpodobně o poslední příležitost tohoto rozsahu pro čerpání evropských financí a v tolika oblastech. Využijte toto období jako příležitost pro strategickou modernizaci.

Zajistíme Vaši institucionální připravenost pro:

✔ Schopnost přijmout veřejnou podporu

✔ Soulad Vašeho záměru s evropskými politikami.

✔ Povinné analýzy a přílohy

✔ Připravíme vám komplexní vizi a strategii čerpání evropských prostředků a provedeme Vás celým procesem od podání žádosti o podporu až do konce udržitelnosti projektu.

Evropské vztahy


Evropská unie a její instituce funguje jako velmi specifický a složitý komplex vztahů a procesů. Od přijímání evropské legislativy přes formální řízení před evropskými orgány až po rozhodování orgánů EU v konkrétních záležitostech. To vše vždy rámováno prosazováním jednotných evropských politik. My těmto procesům rozumíme.

S mnoholetou praktickou zkušeností, administrativním a reprezentačním zázemím v samotném srdci Bruselu Vám zajistíme přímé propojení s institucemi EU a provedeme Vás složitou sítí vztahů a procesů.

Vaše evropská strategie


Evropská politika nás v České republice ovlivňuje více než si uvědomujeme. Zatímco informovanost o činnosti EU u nás konstantně klesá, regulatorní činnost evropských orgánů a evropské politiky narůstá a zasahuje stále více oblastí naší činnosti. A to i těch, které dosud evropské regulaci nepodléhaly. Tyto předpisy mohou zásadně ovlivnit podnikatelské prostředí v České republice.

Významným akcelerátorem těchto změn je prosazení takzvané Zelené dohody pro Evropu (Green Deal). Pokud ji správně nepřeložíme a nepřizpůsobíme podmínkám České republiky, nepřistoupíme k ní racionálně a jako k unikátní příležitosti k zásadní modernizaci našeho hospodářství, pak může pro nás skončit fatálně.

S námi budete na tyto změny připraveni a využijete je jako svoji výhodu. Zpracujeme pro Vás komplexní analýzu veškerých příležitostí a rizik a připravíme Vás na nadcházející změny, které toto období přináší – včetně provedení zeleného auditu, příprav na možné problémy a ekonomickou transformaci.

Komunikace & PR


Vaším cílům přizpůsobíme také mediální a PR komunikaci, kterou považujeme za nedílnou součást připravovaných projektů. Za klíčovou fázi považujeme také komunikaci s významnými stakeholdery, investory nebo partnery, které jsou pro Váš projekt důležití.

Definujeme nejdůležitější témata určená ke komunikaci a sledujeme hlavní aktéry v oborech, v nichž působíte. Nastavíme Vám dlouhodobou strategii „šitou na míru“ a v širších souvislostech. Komunikujeme s vybranými médii, připravujeme finální výstupy a navrhujeme design krizové komunikace.

Monitoring médií


Mediální coaching


Pracujeme se sofistikovanými nástroji k získávání mediálního obsahu, které zahrnují nejen česká, ale i zahraniční média. Součástí každé strategie je proto detailní a pravidelný přehled o všech mediálních výstupech, které se týkají Vašeho projektu. Komunikační strategii na základě relevantních dat vyhodnocujeme a přizpůsobujeme vytyčeným cílům.

Pokud se v rámci komunikační strategie chystáte na klíčový výstup v televizi, rádiu nebo podcastu, provedeme Vás technikami verbální i neverbální komunikace. Zaměříme se nejen na rétoriku, ale i obsah. Připravíme Vám otázky a odpovědi (C&A), které se budou týkat konkrétního tématu, a nastavíme celkovou formu komunikace.

Mediální analýzy


Monitoring médií však nemusí v kontextu ukázat všechny aspekty, které je nutné zohlednit při nastavení nebo úpravách komunikační strategie. Připravíme Vám proto kontextuální analýzu, z níž bude patrné, jak se o Vašem projektu ve veřejném prostoru mluví a píše, kdo je hlavním aktérem komunikace či jaký narativ byl ve sledovaném období nejvýraznější. Součástí každé analýzy jsou doporučení pro úpravy komunikační strategie.